Code of conduct

Rolf Viebke Åkeri AB (RVÅ) har med utgångspunkt i de 10 principer som förekommer i FN:s ”Global Compact” utarbetat följande Code Of Conduct, eller uppförandekod, som vi själva arbetar efter och som vi förväntar oss att våra leverantörer också efterlever.

Mänskliga rättigheter

RVÅ stödjer och respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter och ska aktivt motverka att kränkningar av dessa förekommer.

Om vi får kännedom att en kränkning av mänskliga rättigheter skett inom ramen för den egna verksamheten skall detta alltid följas upp skyndsamt och eventuella nödvändiga åtgärder vidtas för att stävja detta och för att undvika att motsvarande sker igen.

Arbetsrätt

I RVÅ värderar vi rätten till föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar. Vi är själva anslutna till Biltrafikens Arbetsgivarförbund (BA) och har kollektivavtal med Svenska Transportarbetarförbundet.

Vi accepterar inte tvångs- eller barnarbete och enbart misstanken att detta förekommer är skäl nog för att inte inleda eller avbryta ett samarbete. RVÅ grundar sina inköp av produkter och tjänster på att arbetet utförts frivilligt.

Anställda och andra som utför tjänster åt RVÅ skall respekteras i sin yrkesutövning och inte diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller politisk åsikt. Inte heller får gravida eller föräldralediga arbetstagare missgynnas. Alla medarbetare har ansvar för att motarbeta diskriminering och skall göra företagsledningen i RVÅ uppmärksam på eventuell förekomst av detta.

Miljö

RVÅ följer de lagar och regler som är relaterade till miljön och har erforderliga tillstånd för att bedriva sin verksamhet.

För att bidra till en större miljömedvetenhet arbetar RVÅ aktivt med att bl a utbilda och följa upp våra chaufförer i Eco-driving. RVÅ har vidare som målsättning att bli certifierade enligt ISO 14001.

RVÅ ser utvecklandet av miljövänlig teknik som positivt och är ett av de första åkerierna i Sverige med en elhybridlastbil.

Korruption

RVÅ har som målsättning att alltid upprätthålla en god affärsetik, att verka för långsiktiga och förtroendefulla relationer med kunder och leverantörer och att motverka alla former av korruption.